Toimittajien toimintaohjeet

Thumbnail Thumbnail

Toimittajien toimintaohjeet

Tämä kännös ei ole virallinen käännös, ja se annetaan sinulle vain välineenä ymmärtää alkuperäistä asiakirjaa. Englanninkielinen versio on aina etusijalla, jos englanninkielisen version ja tämän käännöksen välillä on eroja. Diversey ei ota vastuuta virheistä, puutteista tai epäselvyyksistä käännöksessä. Jokainen henkilö tai yhteisö, joka luottaa käännettyyn sisältöön, tekee sen omalla vastuullaan. Jos olet epävarma, katso virallinen englanninkielinen versio. Jos haluat kiinnittää huomioamme käännösvirheeseen tai epätarkkuuteen, lähetä meille sähköpostia osoitteessa: attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Tausta

Diversey on kansainvälinen yritys, joka palvelee asiakkaita 169 maassa eri puolilla maailmaa. Diversey on ylpeä siitä, että yritys on aina ilmentänyt vastuullisuutta työntekijöitään, ympäristöään ja toimintayhteisöjään kohtaan. Diversey uskoo, että nykypäivän globaalissa taloudessa yritysten on entistäkin tärkeämpää toimia vastuullisina yrityskansalaisina ja kertoa sitoutumisestaan vastuullisille kolmansille osapuolille, kuten Diverseyn tavaran- ja palveluntoimittajille, sopimusvalmistajille ja asiakkaille. Näissä Toimittajien toimintaohjeissa (”Toimittajien toimintaohjeet”) kerrotaan tietyistä tavaran- ja palveluntoimittajia sekä sopimusvalmistajia (yhteisesti ”Toimittajat”) koskevista vaatimuksista, joiden avulla ne voivat noudattaa vastuullisuutta liiketoimissaan Diverseyn kanssa.

 

2.0 Laajuus ja soveltaminen

Toimittajien toimintaohjeet koskevat kaikkia Diverseyn Toimittajia. Toimittaessaan tavaroita tai palveluja Diverseylle Toimittajat sitoutuvat noudattamaan Toimittajien toimintaohjeita. Diverseyn yksinomaisen harkinnan mukaan ja ottaen huomioon mahdolliset riskit, Toimittajan ja Diverseyn suhteen strategisen luonteen ja vaikutuksenalaisen liiketoiminnan koon Diversey voi edellyttää, että

  • Diversey voi valvoa ja tarkastaa Toimittajien toimintaohjeiden noudattamista tarkistuskäyntien avulla

  • Toimittajan valtuutettu edustaja vahvistaa, hyväksyy ja allekirjoittaa Toimittajien toimintaohjeet

  • Toimittajien toimintaohjeet sisällytetään Toimittajien sopimuksiin ja ostotilauksiin (soveltuvin osin tämän Toimittajien toimintaohjeen voimaantulopäivästä alkaen ja sen jälkeen).

 

3.0 Diverseyn sitoutuminen kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on Diverseylle välttämätön liiketoiminnan edellytys ja kriittinen liiketoimintaa eteenpäin vievä tekijä pitkän aikavälin menestymisen kannalta. Tärkeä osa kestävään kehitykseen tähtääviä ponnistuksia on varmistaa, että toimittajamme noudattavat tätä Toimittajien toimintaohjetta. Kannustamme toimittajiamme edistämään aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteita myös omissa toiminnoissaan ja toimitusketjussaan esimerkiksi tässä asiakirjassa hahmotellulla tavalla.

 

4.0 LAKIEN NOUDATTAMINEN

Toimittajien on vähintään noudatettava kaikkia voimassa olevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat niiden liiketoimintaa Diverseyn kanssa.

 

5.0 TYÖSUHDEKÄYTÄNNÖT:

Diversey on maailmanlaajuinen yritys, ja se toimii alueilla, joilla on erilaisia kulttuureja, perinteitä ja sosiaalisia normeja. Toimittajiemme tulee harjoittaa liiketoimintaa tavalla, joka vastaa Diverseyn työsuhdekäytäntöihin ja työoloihin liittyviä eettisiä normeja. Osana tätä sitoumusta edellytämme toimittajiemme harjoittavan liiketoimintaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja siihen liittyvien sopimusten sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen mukaisesti.ii Edellytämme, että toimittajamme noudattavat kansainvälisiä standardeja ja tämän Toimittajien toimintaohjeen ehtoja.

 

5.1 Lapsityö

Toimittajat saavat palkata ainoastaan henkilöitä, jotka täyttävät paikalliset vähimmäisikää koskevat vaatimukset. Lisäksi toimittajien on noudatettava asiaankuuluvia ILO:n yleissopimuksia, joiden mukaan lapsia saadaan käyttää työvoimana ainoastaan silloin, kun heidät turvataan täysimääräisesti mahdolliselta hyväksikäytöltä, kun heidät suojataan terveysriskeiltä ja kun heille annetaan mahdollisuus jatkaa

koulutustaan.

 

5.2 Pakkotyö

Työsuhteen on oltava vapaaehtoinen ja siihen on saatava ryhtyä omaehtoisesti. Toimittajat eivät saa hyödyntää pakkotyövankeja, muuta pakkotyötä, ihmiskauppaa tai nykyajan orjuutta tuotteidensa valmistuksessa tai toimitusketjussaan. Toimittajat eivät saa käyttää pakkokeinoja, uhkailua tai häirintää työntekijöitään kohtaan.

 

5.3 Palkkaus ja työaika

Toimittajien on tarjottava palkat ja etuudet, jotka ovat sovellettavien lakien ja sopimusten mukaisia, mukaan lukien minimipalkka, ylityötunnit, enimmäistunteja koskevat säännöt sekä ateria- ja lepoajat. Jos lakisääteisiä rajoituksia ei ole, palkkasummien on oltava paikallisten toimialan normien mukaisia.

 

5.4 Monimuotoisuus/syrjimättömyys

Diversey on yhdenvertaiset mahdollisuudet tarjoava työnantaja, joka edistää monimuotoisuutta ja osallistamista globaalissa organisaatiossaan. Toimittajien on noudatettava kaikkia lakeja, joilla kielletään syrjintä työhönotossa ja työsuhdekäytännöissä rodun, uskonnon, vakaumuksen, syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, iän, invaliditeetin tai muun suojatun aseman perusteella. Toimittajien vastuulla on noudattaa näitä syrjinnän vastaisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia käytäntöjä.

 

5.5 Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Toimittajien on kunnioitettava työntekijöiden oikeuksia muodostaa organisaatioita ja liittyä niihin valintansa mukaan sekä neuvotella kollektiivisesti ilman laitonta häirintää. Toimittajat eivät saa syrjiä, ahdistella tai rangaista työntekijöitä tai työntekijöiden edustajia siitä, että he haluavat liittyä ammattiliittoon, ovat ammattiliiton jäseniä tai mukana ammattiliiton toiminnassa, tai laillisesta ammattiyhdistystoiminnasta.

 

5.6 Työturvallisuus

Toimittajien on tarjottava työntekijöille turvallinen, terveellinen ja hygieeninen työympäristö, mukaan lukien rajoituksetta riittävät hätätilanteisiin ja paloturvallisuuteen, vaarallisten materiaalien hallintaan ja yleiseen siisteyteen liittyvät toimenpiteet. Jos työturvallisuutta koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ei ole, toimittajien on varmistettava työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi soveltamalla parhaita työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, mukaan lukien rajoituksetta koulutus ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät aloitteet sekä välineet, joilla voidaan ehkäistä työhön liittyviä tai sen aikana ilmeneviä terveyshaittoja.

 

6.0 Eettiset liiketoimintakäytännöt

Diversey ylläpitää korkeita eettisiä käyttäytymisnormeja ja liiketoiminnan käytäntöjä. Tässä asiakirjassa esitetään toimittajilta edellytettävät käyttäytymisen ja toiminnan standardit.

 

6.1 Oikeudenmukainen, eettinen ja vaatimustenmukainen liiketoiminta

Diversey odottaa, että vaikka toimittajat pyrkivät olemaan liiketoiminnassaan kilpailukykyisiä, ne samalla pitävät kiinni oikeudenmukaisuudesta ja eettisistä periaatteista. Niiden on myös noudatettava voimassa olevia kilpailulakeja ja -säädöksiä.

 

6.2 Luottamuksellisuus

Koska Diversey kunnioittaa muiden luottamuksellisia tietoja, se edellyttää, että myös sen toimittajat turvaavat luottamukselliset tiedot ja että ne eivät jaa niitä asiaankuuluvien tahojen ulkopuolelle.

 

6.3 Eturistiriidat, lahjat, kestitys ja lahjoitukset

Eturistiriitojen välttämiseksi toimittajat eivät saa ryhtyä mihinkään sopimattomiin maksuihin, tarjouksiin tai poikkeuksiin Diverseyn työntekijöiden kohdalla. Kohtuulliset ja arvoltaan vähäiset lahjat (muu kuin käteinen raha) ovat hyväksyttäviä edellyttäen, että niitä ei ole tarkoitettu eikä niitä voida tulkita lahjukseksi, voitelurahaksi tai muuksi korvaukseksi vastaanottajalle.

 

6.4 Korruption ja lahjonnan torjunta

Diversey on sitoutunut eliminoimaan kaiken korruption liiketapahtumistaan. Edellytämme, että toimittajat noudattavat kaikkia voimassa olevia oikeudellisia ja eettisiä normeja ja että ne ovat yhtäläisesti sitoutuneita eliminoimaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, mukaan lukien lahjonta, voitelumaksut, kiristys, rahanpesu ja muut laittomat tai epäeettiset palkkiot.

 

7.0 YMPÄRISTÖ

Diversey on sitoutunut kestävään kehitykseen kaikilla toiminnan osa-alueilla. Pyrimme käyttämään vettä, energiaa ja raaka-aineita säästeliäästi ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Uskomme, että resurssien taloudellinen ja vastuullinen käyttö vähentää ympäristövaikutuksia, alentaa operatiivista riskiä, laskee toimintakustannuksia ja luo kilpailuetua ei pelkästään Diverseylle vaan myös toimittajille. Kaikkien toimittajien on noudatettava liiketoimissaan voimassaolevia paikallisia ja kansallisia ympäristölakeja. Jos paikallisia säädöksiä ei ole, toimittajien on toimittava tavalla, joka ei aiheuta vaaraa ympäristölle.

 

7.1 Tuotanto

Toimittajien on noudatettava raaka-aineiden, veden ja energian säästämistä koskevia parhaita käytäntöjä sekä vähennettävä toimintansa aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä päästölähteitä, parantamalla prosesseja, käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja ja hyödyntämällä jätteitä. Toimittajilla on oltava kaikki tarvittavat ympäristöluvat.

 

7.2 Yhteistyö

Kannustamme toimittajia osallistumaan aktiivisesti hankkeisiin ja aloitteisiin, joilla edistetään Diverseyn kestävää kehitystä koskevia sitoumuksia, jotta ne voivat yhdessä vaikuttaa myönteisesti ympäristöön.

 

8.0 Noudattamisen laiminlyönnit

Toimittajat, joiden havaitaan laiminlyöneen edellä mainittuja säännöksiä, suostuvat avustamaan tutkimuksissa ja tarjoamaan riittävän pääsyn pyydettyihin tietoihin. Jos Diversey katsoo korjaavat toimet tarpeellisiksi, toimittaja suostuu kehittämään suunnitelman ja molempien osapuolien kannalta tarkoituksenmukaisen aikataulun ongelman korjaamista varten.

Diversey tekee toimittajien kanssa yhteistyötä ja pyrkii tunnistamaan toimenpiteet, joiden avulla on mahdollista noudattaa tämän Toimittajien toimintaohjeen ehtoja kaikilta osin. Jos toimittaja laiminlyö vaatimuksia pitkään tai laajamittaisesti, Diversey pidättää oikeuden arvioida uudelleen tulevat liiketoimintajärjestelyt tällaisen vaatimukset laiminlyövän toimittajan kanssa ja etsiä vaihtoehtoisia toimituslähteitä muilta toimittajilta.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration