Diverseyn Eettiset Toimintaperiaatteet - Code of Conduct

Thumbnail Thumbnail

Diverseyn Eettiset Toimintaperiaatteet - Code of Conduct

 

Palveluyrityksenä Diversey (”Yritys”) vaatii, että meidän on aina keskityttävä saavuttamaan eettisten käytäntöjemme mukaiset, ensiluokkaiset henkilöstökäytännöt. Yrityksen ja kaikkien sen liikekumppanien päätavoitteena on asiakkaidemme tyytyväisyyden takaaminen tinkimättömällä vilpittömyydellä. Yritys on tunnettu siitä, että se hoitaa liiketoimintaansa erittäin eettisesti. On tärkeää, että jatkamme tätä vilpitöntä toimintaa myös tulevaisuudessa. Kaikkien liikekumppanien pitää lukea, ymmärtää ja noudattaa menettelytapaohjeemme (”Ohjeet”). Meillä on myös velvollisuus tuntea yrityksen toimintaperiaatteet ja noudattaa niitä. Ohjeet koskevat kaikkia liikekumppaneita, sekä yrityksen työntekijöitä ja johtoa.

Kaikkien sovellettavien laki-en, määräysten ja yrityksen toimintaperiaatteiden noudattaminen

Yritys on liittovaltion, alueen, valtion, maakuntien, paikallisten ja kansainvälisten lakien ja asetusten alainen. Meidän kaikkien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä ohjeitamme. Jokaisen Diverseyn liikekumppanin, joka saa tietoonsa lainvastaista toimintaa yrityksessä, on otettava yhteyttä lakiosastoon. Lakia noudatetaan, jos säännöstön määräys on ristiriidassa sovellettavan lain kanssa. 

 

Korkeimpien eettisten periaatteiden noudattaminen

Jokaisen meistä on noudatettava korkeimpia eettisiä periaatteita kaikessa liiketoiminnassamme ja toimittava tavalla, joka vahvistaa yrityksen mainetta yritysyhteisön ja yleisön keskuudessa. Vilpittömyys on kaikkien liikesuhteidemme perusta, ja sellaiseksi sen täytyy jäädä jatkossakin. 

 

Vastuut

Velvollisuus puhua / kostotoimista pidättäytyminen / luottamuksellisuus 

Sinun on ilmoitettava viipymättä ja vilpittömästi mistä tahansa liikekumppanin tai kolmannen osapuolen edustajan (eli toimittajan tai liikekumppanin) käyttäytymisestä, joka voi olla ohjeiden vastaista. Jos et tarkoituksellisesti ilmoita mahdollisesta rikkomuksesta tai pidätät asiaankuuluvia ja olennaisia tietoja rikkomuksesta, sinuun voidaan kohdistaa kurinpidollisia toimia, mukaan lukien työsuhteen päättyminen. Jos sinulla on kysymyksiä tilanteen asianmukaisuudesta, keskustele siitä esimiehesi, henkilöstöhallinnon tai lakiosaston kanssa. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Diverseyn Integrity Line -sivustolta osoitteesta https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct

Yritys on sitoutunut suojelemaan vastuullisia liikekumppaneita, jotka raportoivat epäiltyjä rikkomuksia hyvässä uskossa. Yritys ryhtyy toimenpiteisiin kunkin liikekumppanin suojaamiseksi rangaistuksilta ja kostotoimilta, jotta rikkomuksista voidaan ilmoittaa huoletta ja jotta yritystä voidaan suojata. Jos uskot joutuneeksi kostotoimien kohteeksi, ota yhteyttä esimieheesi, henkilöstöhallintoon, lakiosastoon tai Integrity Line -palveluun.

Yritys reagoi nopeasti ja pyrkii varmistamaan, että huolen-aiheesi käsitellään ymmärtäväisesti, luottamuksellisesti ja mahdollisimman kattavasti. Vastineeksi odotamme, että autat suojelemaan raportin luottamuksellisuutta ja mahdollisia myöhempiä tutkimusprosesseja jättämällä keskustelematta asiasta työtovereiden, yleisön jäsenten tai tiedotusvälineiden kanssa. 

 

Asianmukaiset kurinpitotoimet, kun ohjeita ei noudateta

Säännöstön sisältämien standardien noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin, muun muassa työsuhteen päättymiseen, ja joissakin tapauksissa myös henkilökohtaiseen siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

Kaikkien esimiesten, ylimmän johdon ja johtajien tulisi näyttää esimerkkiä työtovereilleen hoitaessaan tehtäviään tai toimiessaan muutoin yrityksen puolesta. Toimimalla läpinäkyvästi ja noudattamalla tätä säännöstöä, tehdään selväksi, että tässä säännöstössä kuvattuja pääperiaatteita ja sääntöjä noudatetaan poikkeuksetta. 

 

SÄÄNNÖT

Henkilöstömme 

Terveys ja turvallisuus – työturvallisuus ja terveys on yrityksessämme etusijalla. Liikekumppaneidemme turvallisuus ja hyvinvointi on aina etusijalla olinpaikastamme riippumatta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille liikekumppaneillemme turvallisen ja terveellisen työpaikan, mukaan lukien riittävät hätätilanteet ja paloturvallisuus, vaarallisten aineiden käsittely ja siivous. Osana tätä sitoumusta kaikkien laitosten on noudatettava työpaikan turvallisuutta koskevia lakeja ja huolehdittava asianmukaisista työoloista. Työntekijöiden odotetaan suorittavan aina tehtävänsä, muun muassa koneiden käyttö, turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti, ja ryhtymällä asianmukaisiin toimiin, kun ilmenee turvallisuusriski. 

Lisätietoa terveyttä ja turvallisuutta koskevista asioista on kestävää kehitystä, ympäristön terveyttä ja turvallisuutta koskevan käytännön yhteydessä. 

 

Toimi oikein! 

• Noudata turvallisuutta koskevia ohjeita kaikissa toimipaikoissamme. Vastuullasi on pitää yllä ympäristöä, joka ei sisällä turvallisuus- tai terveysriskejä. Kun ilmenee riski tai odottamaton vaara, toimi nopeasti ja turvallisesti saadaksesi sen hallintaan ja hakeaksesi apua heti. 

• Älä työskentele huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Muista: mikä tahansa aine, joka voi heikentää arviointikykyä tai fyysistä suorituskykyä, saattaa vahingoittaa työtovereitamme ja asiakkaitamme.

• Ylläpidä turvallisuutta työpaikalla ratkaisemalla erimielisyyksiä ammattimaisesti ja kunnioittavasti, ei koskaan väkivalloin, kiusaamalla tai uhkaamalla. 
 

Jos liikekumppani havaitsee vaarallisen tilanteen, se tulee käsitellä välittömästi ja siitä on ilmoitettava terveys- ja turvallisuusvastaavalle.

Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen – emme suvaitse syrjintää, häirintää tai kiusaamista.

Diversey on sitoutunut tasa-arvoisiin työsuhteisiin ja arvostaa monimuotoisuutta ja kaikkien mukaan ottamista globaalissa organisaatiossaan. Diversey noudattaa kaikkia lakeja, jotka kieltävät palkkaus- ja työllistämiskäytännöissä syrjinnän rodun, uskonnon, uskon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, iän, vamman tai muun suojatun tilan perusteella. 

Uskomme, että työvoimamme monimuotoisuus on voimavara, joka lisää luovuuttamme, innovaatiotamme ja kasvuamme. Yhteistyökumppaneidemme erilaiset kulttuurit, seksuaaliset suuntaukset, sukupuoli-identiteetti, ikä, taustat ja kokemukset antavat mahdollisuuden nähdä asioita monipuolisista näkökulmista ja rikastuttavat siten päätöksentekoprosessia. Diverseyn edustajina toimivat liikekumppanit eivät saa syrjiä muita. 

Liikekumppaneille taataan perusluonteiset ihmisoikeudet, jotka eivät ole ristiriidassa Diverseyn liiketoiminnan kanssa. Näitä oikeuksia (esim. poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia) ei saa loukata.

Yritys ei suvaitse syrjintää henkilön rodun, uskonnon, uskon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, iän, vammaisuuden tai muun suojatun aseman perusteella. Yritys ei myöskään suvaitse liikekumppaniensa häirintää tai kiusaamista kenenkään harjoittamana, mukaan lukien esimiehet, työtoverit, liikekumppanit ja muut kumppanit, myyjät, asiakkaat tai yritysten asiakkaat. Häirintää voi esiintyä, jos henkilöön kohdistuu epätoivottavaa toimintaa, jonka on kyseisen henkilön näkökulmasta ja kaikkien olosuhteiden valossa tarkoitus loukata hänen arvokkuuttaan tai luoda kyseiselle henkilölle pelottava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ympäristö, tai ja epätoivottavalla toiminnalla on tällainen vaikutus kyseiseen henkilöön.

Kaikilla henkilöillä on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa ei esiinny syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Yritys on sitoutunut tarjoamaan työpaikan, jossa kaikki henkilöt saavat osakseen asianmukaista arvostusta ja kunnioitusta. Jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toistensa tunteita ja herkkätunteisuutta työpaikalla ja käyttäytyä tavalla, joka ei johda loukkaantumiseen. Joissakin tapauksissa ihmiset eivät välttämättä tiedä, että heidän käyttäytymisensä on loukkaavaa, mutta kunkin henkilön velvollisuutena on ymmärtää, miten heidän käytöksensä saattaa vaikuttaa työtovereihin. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Toimi oikein! 

• Anna ammattitaitoisille kumppaneille ja hakijoille tasavertaiset työllistymismahdollisuudet kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

• Pidä vuorovaikutus yhteistyökumppaneidesi kanssa ammattimaisena ja kunnioittavana. Älä luo toisille toimillasi tai puheillasi epämukavaa, vihamielistä tai uhkaavaa ympäristöä. 

• Kunnioita ihmisten erilaisia ominaisuuksia, vaikka kulttuurimme tai ajattelumme saattavat olla erilaisia. 
 

Henkilöstösuhteet

Diversey on sitoutunut kohtelemaan liikekumppanei-taan oikeudenmukaisesti varmistaen, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja noudattamalla kaikkia työaikoja, ylityökorvausta, yhdistymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja koskevia lakeja. Diversey kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia muodostaa haluamansa organisaatio, liittyä valitsemaansa organisaatioon ja neuvotella kollektiivisesti ilman lainvastaista häirintää. Diversey ei syrji, ahdistele tai rankaise työntekijöitä tai työntekijöiden edustajia, koska he ovat kiinnostuneita ammattiyhdistyksestä ja / tai ammattiyhdistysjäsenyydestä tai -yhteydestä tai koska he harjoittavat ammattiyhdistystoimintaa, johon heillä on oikeus. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Lapsityövoima 

Diversey työllistää vain henkilöitä, jotka täyttävät sovellettavat paikalliset vähimmäistä ikää koskevat vaatimukset. Lisäksi noudatamme asianmukaisia ILO:n yleissopimuksia, joilla taataan, että alle 18-vuotiaat henkilöt työskentelevät vain silloin, kun heidät on täysin suojattu mahdolliselta hyväksikäytöltä, kun heitä suojellaan terveyshaitoilta ja kun heillä on mahdollisuus jatkaa koulutustaan. Diversey edellyttää myös, että toimittajat noudattavat parhaita käytäntöjä. Lisätietoja on Diverseyn toimittajien eettisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct).

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Pakkotyö ja ihmiskauppa

Diversey ei käytä pakkotyötä, ihmiskauppaa tai nykyaikaista orjuutta tuotteidensa valmistuksessa tai toimitusketjussaan. Tämän vuoksi vaadimme, että kaikki liikekumppanit osoittavat olevansa sitoutuneita suojelemaan työntekijöiden perusoikeuksia koko maailmassa. Diverseyn liikekumppanin pakottamista, pelottelua tai häirintää ei voida hyväksyä. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

Käsittelemme ei-julkisia tietoja yksityisesti ja luottamuksellisesti. 

Diverseyn työkalut, laitteet, tilat ja varastot sekä yrityksen osaaminen, teknologia, tuote- ja kaavatiedot, markkinatiedot ja liiketoimintasuunnitelmat ovat arvokkaita. Liikekumppanien on suojeltava ja säilytettävä yrityksen varoja ja pidettävä yllä yrityksen, asiakkaiden ja tavarantoimittajien heille antamien omistusoikeudellisten, ei-julkisten tietojen luottamuksellisuutta ottamatta lukuun tapauksia, joissa tietojen julkistaminen on sallittua tai laillista. 

Ne, jotka käyttävät tällaisia tietoja, mukaan lukien työtovereiden henkilökohtaiset tiedot, ovat vastuussa siitä, että tiedot ovat turvassa ja että niitä käytetään vain oikeutetuista ja asianmukaisista yrityksen liiketoimintaan liittyvistä syistä. 

 

Toimi oikein! 

• Käytä, tallenna, siirrä tai muokkaa ei-julkista tietoa vain silloin, kun se on tarpeen työsi suorittamiseksi. 

• Älä koskaan jaa ei-julkisia tietoja sellaisen henkilön kanssa, jolla ei ole liiketoimintaan liittyvää tarvetta ja lupaa saada tietoja. 

• Estä tietojen paljastuminen vahingossa pitämällä laitteesi salasanasuojattuna ja varmistamalla, että kaikki arkaluonteiset tiedostot ovat lukitussa laatikossa tai kaapissa. 
 

Asiakkaamme 

Valmistamme ja tarjoamme laadukkaita ja turvallisia tuotteita, pakkauksia, koneita, laitteita ja palveluita.

Päätavoitteenamme on tarjota laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Pyrimme toimittamaan jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaidemme odotukset ja omat korkeat standardimme sekä pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja innovaatioihin toiminnoissamme vastataksemme näitä standardeja. Tuotteiden on noudatettavia kaikkia sovellettavia säännöksiä, kun niitä valmistetaan, myydään tai levitetään. Tuotteiden mukana on toimitettava turvallisuustiedot, kuten asianmukaiset käyttöohjeet, vaaraluokitukset, varoitukset, ensiapuohjeet ja hätätilanteita koskevat yhteystiedot. Tarkkojen ja täydellisten turvallisuustietolomakkeiden ja -tarrojen on oltava luettavissa ja saatavilla jakelijoille, asiakkaille ja loppukäyttäjille. Diversey sitoutuu myös vastuulliseen materiaalikäyttöön, kuten vastuullisessa kemikaalikäytännössä on määritetty. 

Olemme sitoutuneet tuoteturvallisuuteen aina konseptista ja valmistuksesta asiakaskäyttöön ja hävittämiseen, kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön saakka. 

Autamme varmistamaan Diversey-tuotemerkin eheyden noudattamalla kaikkia lakeja, säännöksiä ja yrityksen toimintasääntöjä, jotka ohjaavat tuotteidemme kehittämistä, valmistusta, testausta, tarkastusta, varastointia, kuljetusta, käyttöä ja hävittämistä. Liikekumppaneiden ei pitäisi ryhtyä toimiin, jotka voivat vaarantaa asiakkaidemme luottamuksen tai uskon tuotteidemme ja palveluidemme laatuun ja turvallisuuteen. 

Markkinoimme ja kommunikoimme vastuullisesti. 

Yrityksen julkinen viestintä – kuten tuotteemme – heijastaa sitoutumistamme rehellisyyteen ja avoimuuteen. 

Pidämme tämän mielessämme, kun markkinoimme, mainostamme ja merkitsemme tuotteitamme, ja pyrimme tarkkuuteen ja avoimuuteen asiakkaidemme kanssa. 

Emme koskaan pyri harhauttamaan asiakkaitamme omia tuotteitamme tai muiden yritysten tuotteita koskevilla virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla. 

Julkisen viestinnän tarkkuuden ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi vain yrityksen nimettyjen tiedottajien pitäisi julkistaa lausuntoja yrityksestämme. 

 

Toimi oikein! 

• Noudata markkinointi- ja mainoslakeja varmistamalla, että yrityksemme vaatimukset ovat perusteltuja ja että menetelmämme ovat sekä eettisiä että laillisia. 

• Markkinoi tuotteitamme totuudenmukaisesti ja tarkasti ilman petoksia tai liioittelua. 

• Älä keskustele sosiaalisessa mediassa mistään yrityksen luottamuksellisista tiedoista ja vältä mielipiteitä, jotka voidaan yhdistää yritykseen. Vain valtuutettujen edustajien pitäisi antaa sosiaalisessa mediassa lausuntoja yrityksen puolesta. 

• Ohjaa median tiedustelu- ja kommentointipyynnöt markkinointitiimille. 

 

Yrityksemme ja osakkeenomistajamme 

Pidämme kirjanpitomme, tietueemme ja valvontamme jatkuvasti koskemattomana, tarkkana ja luotettavana. 

Olemme sitoutuneet ylläpitämään yrityksen kirjanpitoa ja yritystietueita mahdollisimman tarkasti, täydellisesti ja rehellisesti. Teemme älykkäitä ja ajankohtaisia liiketoimintaa koskevia päätöksiä kirjanpitomme ja yritystietueidemme perusteella. 

Kaikki liikekumppanit luovat tietueita osana säännöllisiä tehtäviään, kuten täyttämällä kustannusraportteja, laatimalla sopimuksia ja ehdotuksia tai lähettämällä sähköpostia. On tärkeää, että nämä asiakirjat vastaavat tarkasti todellista tilannetta ja että tietoja ei jätetä pois. 

 

Toimi oikein! 

• Anna yrityksen johtajille, osakkaille, konsulteille ja neuvonantajille (jotka ovat mukana valmistamassa yritykseltä vaadittavia tiedonantoja) täsmällisiä, täydellisiä, objektiivisia, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä tietoja. 

• Tallenna kaikki taloudelliset tiedot ja liiketapahtumat kokonaan, tarkasti ja oikea-aikaisesti ja noudata yrityksen julkistamisvalvontaa ja -menettelyjä.

• Ole ammattimainen, huomaavainen ja tarkka, kun luot tietueita, sähköposti- tai pikaviestit mukaan lukien.

• Ylläpidä ja tuhoa tietueet tietojen hallintakäytäntöjen, sovellettavien oikeudellisten sääntöjen ja tietojen säilyttämisaikataulun mukaisesti. 

• Älä piilota tai tuhoa tietoja, jotka liittyvät tutkimukseen, oikeudenkäynteihin tai mahdollisiin vaateisiin. 

 

Suojelemme yrityksen omaisuutta ja huolehdimme sen asianmukaisesta käytöstä. 

Kaikki liikekumppanit ovat vastuussa yrityksen varojen asianmukaisesta käytöstä. Yrityksellä on kolmenlaisia varoja:

 1) Fyysiset hyödykkeet, kuten materiaalit, tarvikkeet, ohjelmistot, varastot, laitteet, tietokoneet, internet-yhteys ja teknologiat; 

 2) Tietovaranto, kuten luottamukselliset ja omistusoikeudelliset yritystiedot ja henkinen omaisuus (mukaan lukien arvokkaat tuotemerkit); ja

 3) Resurssivaranto, kuten pääoma ja yrityksen aika työpäivän aikana. 

Liikekumppaneiden on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta yrityksen varat voidaan suojata varkauksilta, tuhoutumiselta tai muulta menetykseltä ja jotta voidaan varmistaa, että varoja ei tuhlata, väärinkäytetä tai ohjata muualle. 

 

Toimi oikein! 

• Suojaa kaikki hallussasi olevat yrityksen varat tappioilta, varkauksilta, vahingoilta, tuhlaamiselta ja väärinkäytöltä. 

• Käytä yrityksen varoja aiottuun kaupalliseen tarkoitukseen. Vaikka jonkinasteinen henkilökohtainen käyttö voi olla sallittua, tällaisen käytön on oltava aina laillista, eettistä ja kohtuullista, eikä se saa häiritä työtäsi. 

• Ryhdy varotoimiin välttääksesi luottamuksellisten tietojen (tai kannettavien tietokoneiden, älypuhelinten tai muiden näitä tietoja sisältävien kohteiden) katoamiselta, virheelliseltä sijoittamiselta ja vartioimatta jättämiseltä. 

• Vältä keskustelemasta luottamuksellisista tiedoista tai muista arkaluontoisista aiheista yleisissä tiloissa (esim. lentokone, hissi ja ravintola), joissa muut saattavat kuulla puheesi sattumalta. 

• Älä käytä yrityksen teknologiaa säädyttömän, loukkaavan, syrjivän, häiritsevän tai muuten lainvastaisen tai epäeettisen materiaalin lataamiseen, tarkastelemiseen tai lähettämiseen. 
 

Emme ryhdy toimiin, jotka ovat ristiriidassa tai jotka näyttävät olevan ristiriidassa yrityksen etujen kanssa. 

Meidän on vältettävä sellaisia olosuhteita, joilla saadaan aikaan tai joilla näennäisesti saadaan aikaan epäasianmukaisen henkilökohtaisen edun käyttämällä yrityksen omaisuutta, tietoa tai asemaa. Yrityspäätöstemme on aina perustuttava objektiivisiin kriteereihin siitä, mikä on parasta yritykselle. Jopa eturistiriidan vaikutelma voi johtaa vakaviin seurauksiin, ja se voi heikentää liikekumppaneiden, kumppaneiden ja yleisön luottamusta yritykseen. Ilmaisulla ”eturistiriita” tarkoitetaan olosuhteita, jotka saattavat kyseenalaistaa liikekumppanin, toimihenkilön tai johtajan kykyä toimia täysin objektiivisesti suhteessa yrityksen etuihin.

Liikekumppanien on vältettävä tilanteita, joissa on tai joissa näyttää olevan ristiriita liikekumppanin henkilökohtaisten etujen ja yrityksen edun välillä. 

Liikekumppanien on ilmoitettava todellisista tai mahdollisista ristiriidoista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta eturistiriidat voidaan käsitellä ja ratkaista asianmukaisella tavalla. Ota yhteyttä lakiosastoon, jos haluat kysyä, aiheuttaako jokin tilanne mahdollisen eturistiriidan. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Toimi oikein! 

• Liikekumppanien ei pidä ryhtyä toimintaan, joka on ristiriidassa yrityksen liiketoiminnan kanssa, kuten työskentely toisessa saman toimialan yrityksessä. 

• Jos perheenjäsen tai läheinen ystäväsi omistaa yrityksen tai työskentelee yritykselle, joka haluaa harjoittaa liiketoimintaa Diverseyn kanssa, keskustele johtajan kanssa suhteestasi. Älä myöskään osallistu valintaprosessiin, kun perheenjäsentäsi haastatellaan yrityksessä tarjolla olevaa työpaikkaa varten. Älä toimi perheenjäsenesi esimiehenä tai alaisena.

• Liikekumppanien on vältettävä taloudellisia etuja missä tahansa yrityksessä tai yhteisössä, joka on (tai joka haluaa olla) yrityksen liikekumppani, toimittaja tai asiakas tai kilpailija, ellei tähän ole haettu etukäteen hyväksyntää.

 

Emme hyväksy yrityksen liikekumppaneina lahjoja. 

Lahjat, viihde ja muut vieraanvaraisuus ovat yleinen tapa rakentaa liikesuhteita. Lahjojen ja viihteen väärinkäyttö voi kuitenkin johtaa todellisiin tai ilmeisiin eturistiriitoihin ja lisätä vakavien lahjontariskien ja korruptio-ongelmien riskiä. Pidämme näiden ongelmien estämiseksi ja yrityksemme eheyden suojelemiseksi yllä lahjojen antamista ja vastaanottamista koskevia asianmukaisia rajoituksia.

Emme saa hyväksyä tai vastaanottaa arvokkaita lahjoja miltään liikekumppanilta. Kohtuulliset lahjat, jotka eivät ole käteistä, jotka ovat merkityksettömiä, pieniä ja satunnaisia ja joilla on nimellinen arvo tai nimellisarvo, ovat kohtuullisessa määrin sallittuja edellyttäen, että niitä ei ole tarkoitettu eikä niitä voida tulkita lahjukseksi tai muuksi korvaukseksi vastaanottajalle. Emme missään tapauksessa saa pyytää lahjoja tai palveluita itsellemme tai muille, kuten perheenjäsenille tai ystäville. 

Lahjoista kieltäytymistä koskevan käytäntömme mukaisesti liikekumppanimme eivät yleensä saa antaa muille liikekumppaneille lahjoja niiden arvosta riippumatta. Vastuullisen johtajan ja lakiosaston on hyväksyttävä poikkeukset etukäteen. Annetun lahjan tulee myös olla vastaanottavan osapuolen asettamien lahjakäytäntöjen mukainen. Jotta voit suojata itseäsi ja yritystä, rekisteröi ja kirjaa aina kaikki tällaiset tapaukset asianmukaisin lomakkein tai resurssein; avoimuus on aina paras tapa. 

Kestitys on tilanne, jossa molempien yritysten edustajat (vastaanottajat ja palveluntarjoajat) osallistuvat illalliselle, esitykseen tai muuhun tapahtumaan, eikä niitä pidetä kiellettynä lahjoituksena edellyttäen, että ne täyttävät tarjoajan ja vastaanottajan käytännöt. 

Ole aina varovainen ja poistu tilanteista, joissa yrityksen maineelle voi koitua vahinkoa. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Toimi oikein! 

• Älä tarjoa tai osallistu kestitykseen, joka on liiallista, yltäkylläistä tai yliampuvaa tai jota tarjotaan paikassa tai jota harjoitetaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa yrityksen mainetta. 

• Älä ota vastaan tai anna lahjoja tai kestitystä, joka johtaa näennäiseen eturistiriitaan tai jolla pyritään vaikuttamaan päätökseen. 

• Älä anna lahjaksi rahaa tai rahavaroja, kuten lahjakortteja. 

 

Liikekumppanimme ja yhteisöt 

Emme suvaitse lahjontaa tai korruptiota.Korruption vastaisessa käytännössämme noudatetaan nollatoleranssia, eivätkä liikekumppanit saa koskaan tarjota, antaa tai hyväksyä lahjuksia liiketoiminnan edistämiseksi. Emme missään tapauksessa saa suoraan tai epäsuorasti antaa, tarjota tai luvata mitään arvokasta tai sallia arvolahjojen antamista – summasta riippumatta – hallituksen virkamiehille tai virastoille (mukaan lukien kansallinen tai paikallishallinnon virkamies tai osakkuusyritys, poliittinen ehdokas tai virkamies tai valtion omistaman tai valvoman yksikön osakas) muulle henkilölle, joka voi turvata liiketoimintaedun, vaikuttaa liiketoimintaan tai hallituksen päätöksentekoon minkä tahansa toiminnon yhteydessä tai muulla tavoin kannustaa vastaanottajaa käyttämään valtaa tai virallista asemaa. 

Tätä kieltoa on tulkittava laajasti, ja sitä sovelletaan jokaiseen, joka toimii puolestamme, mukaan lukien toimittajat, jakelijat, urakoitsijat, konsultit ja edustajat. 

Noudatamme tiukasti Iso-Britannian ulkomaisia korruptiokäytäntöjä koskevaa FCPA-lakia (Foreign Corrupt Practices Act), Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnasta annettua lakia ja kunkin lainkäyttöalueen vastaavia lakeja. 

Palvelujen nopeuttamiseen liittyvät maksut ovat laillisia monissa maissa. Tällaiset maksut ovat kuitenkin usein epäeettisiä, emmekä salli niitä. Yrityksemme on maailmanlaajuinen, ja maineemme on tärkeä. 

Tietyissä maissa paikalliset tavat ja liiketoimintakäytännöt saattavat sallia lahjojen antamisen tai kestityksen valtion virkamiehille. Liikekumppaneiden on saatava ennakkolupa lakiosastolta, ennen kuin he voivat antaa hallituksen virkamiehelle lahjan tai arvoesineen tai tarjota viihdettä tai kestitystä.

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Toimi oikein! 

• Älä koskaan tarjoa, lupaa tai anna mitään arvokasta (summasta riippumatta) hallituksen virkamiehelle tai muulle kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan edistämiseksi. 

• Älä kehota tai valtuuta kolmatta osapuolta tekemään kiellettyä maksua sinun tai yrityksen puolesta äläkä salli kolmannen osapuolen tehdä tällaista maksua. 

• Älä anna maksua kolmannelle osapuolelle, jos tiedät tai epäilet, että sitä todennäköisesti käytetään väärin tarjoamaan jotain arvokasta valtion virkamiehelle tai muulle henkilölle. 

• Kirjaa kaikki maksut tai kuitit aina tarkasti, täydellisesti ja ajoissa. 

 

Noudatamme kilpailu- ja antitrustilakeja. Kilpailulainsäädännöllä (kutsutaan myös ”antitrustilaeiksi”) säännellään kilpailukäyttäytymistä ja sitä sovelletaan yrityksen suhteisiin muiden valmistajien, kilpailijoiden, toimittajien, välittäjien ja asiakkaiden kanssa. Lait ovat usein hyvin laajoja ja monimutkaisia ja vaihtelevat maittain, mutta niiden tavoitteena on aina kannustaa vapaaseen ja reiluun kilpailuun. Jokaisen liikekumppanin on noudatettava aina asiaankuuluvia antitrusti- tai kilpailulakeja – sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla – kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla harjoitamme liiketoimintaa. Jokaisen suorittamamme liiketoimen on noudatettava oikeudenmukaisen kilpailun sääntöjä. Minkään yrityksen toimen ei pitäisi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. 

Seuraamukset kilpailuoikeuden rikkomisesta ovat vakavia ja sisältävät merkittäviä sakkoja ja muuta rahallista vastuuta. Lisäksi liikekumppanit, jotka sallivat rikkomukset tai osallistuvat niihin, saattavat monissa maissa joutua vangituiksi. Tietämättömyyttä siitä, mikä rikkoo näitä lakeja, ei hyväksytä puolustukseksi.

Jokaisen suorittamamme liiketoimen on oltava oikeudenmukaisen kilpailun sääntöjen mukainen. Minkään yrityksen toimen ei pitäisi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Kilpailemalla vilpittömästi kaikkialla maailmassa voimme noudattaa kilpailulainsäädäntöä ja suojella samalla yhtä arvokkaimmista omaisuuksistamme, mainettamme. 

Varo antamasta vaikutelmaa epäreilusta kilpailusta, koska kilpailuoikeuteen liittyvä vastuuvelvollisuus perustuu usein epäsuoriin todisteisiin. 

Kaikki epäillyt rikkomukset on ilmoitettava lakiosastolle. Voit myös ilmoittaa hyvässä uskossa epäillyistä rikkomuksista tai hakea ohjeita Integrity Line -sivustolta.

 

Toimi oikein! 

• Noudata kaikkia antitrust- ja kilpailulakeja. 

• Kysy lakiosastolta välittömästi aina, kun sinulla on kilpailulainsäädäntöä koskeva kysymys tai jos olet sitä mieltä, että olet osallistunut kilpailun vastaiseen keskusteluun tai vuorovaikutukseen. 

• Älä tee hintoihin liittyviä sopimuksia kilpailijoiden kanssa äläkä anna ymmärtää, että sellaisia voidaan tehdä. 

• Älä keskustele kilpailijan kanssa yrityksemme tai tällaisen kilpailijan aiemmista, nykyisistä tai tulevista hinnoista, myynninedistämisohjelmista tai myyntiehdoista. 
 

Olemme yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta vastuullinen yritys: Pyrimme aktiivisesti rakentamaan parempaa maailmaa. 

Olemme sitoutuneet parantamaan ihmisten elämänlaatua sitoutumalla kestävään kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Diversey sitoutuu toimimaan kestävällä tavalla arvioimalla yhteiskunnallisia vaikutuksiaan ja ympäristövaikutuksiaan ja parantamalla niitä. Diversey integroi kestävän kehityksen tavoitteet yrityksen tavoitteisiin, omaksuu parhaita käytäntöjä ja välittää tulokset sidosryhmille.

Noudatamme kaikkia sovellettavia ympäristölainsäädäntöjä ja -määräyksiä. Olemme valppaana, jotta voimme ehkäistä onnettomuuksia, vuotoja ja muita mahdollisia uhkia ajatellen yhteisöjemme ja planeettamme terveyttä ja turvallisuutta.

 

Toimi oikein! 

• Tee kestävästä kehityksestä henkilökohtainen tavoite: säästä sähköä, kierrätä resursseja ja ole tietoinen omasta vaikutuksestasi ympäristöön. 

• Ilmoita välittömästi ympäristöön liittyvistä terveys- ja turvallisuusriskeistä; roiskeet, vuodot ja muut mahdollisesti vaaralliset tilanteet on ilmoitettava välittömästi. 

• Varmista, että toimittajat ja muut liikekumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja ihmisoikeuslakeja. 

• Osallistu aktiivisesti ohjelmiimme ja aloitteisiimme parantaaksesi maailmaa ja yhteisöjä. 

• Älä osallistu pakko- tai lapsityövoiman käyttöön. Emme suvaitse yrityksen kanssa tai sen puolesta liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden huonoa kohtelua.